การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6
The 6th National and International Conference 2018 (CASNIC 2018)

"Blockchain in Education: The New Challenge for Academy Reform"

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จ.ขอนแก่น
October 5, 2018 at College of Asian Scholars, Khon Kaen, Thailand

Welcome to CASNIC 2018


ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เรื่อง "Blockchain in Education: The New Challenge for Academy Reform" จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ของนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัย จากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่สนใจของภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เปิดโอกาสให้นักวิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน นำผลงานวิจัยและความรู้ที่ได้จากการประชุมวิชาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมต่อไป รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้ตระหนักถึงพันธกิจสำคัญนี้ และได้กำหนดนโยบายในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งคุณภาพ (Quality First) โดยมียุทธศาสตร์ที่สำคัญคือ การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมีคุณค่าก่อให้เกิดการพัฒนา

ในการนี้วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในประเทศ 15 สถาบัน ต่างประเทศ 11 สถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวม 26 สถาบัน จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6/2561 ขึ้นในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 นี้

กำหนดการ

ช่วงเวลาลงทะเบียนและส่งบทความล่วงหน้า1 มิถุนายน 2561 -  30 มิถุนายน 2561 
ช่วงเวลาลงทะเบียนและส่งบทความปกติ และวันสิ้นสุดการชำระค่าลงทะเบียนบทความ1 กรกฎาคม 2561- 15 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561  Extended!
วันแจ้งผลการพิจารณาแก้ไขบทความ10 กันยายน 2561
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (แก้ไข) และต้นฉบับโปสเตอร์20 กันยายน 2561
ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย5 ตุลาคม 2561

กำหนดการประชุมวิชาการ    วันที่ 5 เดือน ตุลาคม 2561

08.00 – 08.50 น. ลงทะเบียน ณ บริเวณโถงชั้น 2 ห้องประชุม Green Ballroom 1 โรงแรม Green Hotel & Resort (ข้างวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย)
08.50 – 09.00 น. ชมวีดิทัศน์แนะนำวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
09.00 - 09.30 น.
  • พิธีเปิด ณ โรงแรม Green Hotel & Resort
  • - ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย กล่าวรายงาน
  • - ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย กล่าวเปิดการประชุม
  • - มอบรางวัล Out Standing Awards และมอบโล่เจ้าภาพร่วม
9.30 - 10.00 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "Blockchain in Education: The New Challenge for Academy Reform"
โดย ...............................................................................................................
10.00 - 11.40 น. Panel Discussion on a topic "Educational Development in Asia : Future perspective" by:
  1. .......................
  2. .......................
  3. .......................
  4. .......................
  5. .......................
  6. .......................
11.40 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม Green Hotel & Resort
13.00 – 16.00 น. การนำเสนอผลงานวิจัย แบบบรรยาย/และแบบโปสเตอร์ ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentations)
เวลาในการนำเสนองานวิจัย เรื่องละ 10 นาที ถาม-ตอบ 5 นาที รวม 15 นาที การมอบเกียรติบัตรจะมอบให้ผู้นำเสนอในห้องที่กำหนด
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentations)
ผู้นิพนธ์นำเสนอโปสเตอร์และตอบคำถามกรรมการและผู้สนใจเป็นเวลาเรื่องละ 15 นาที และจะมอบเกียรติบัตร หลังจากนำเสนอ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น1 ถึงชั้น 3 อาคารสำนักอธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
หมายเหตุ: ให้ผู้นำเสนอประจำตำแหน่ง ณ โปสเตอร์ของตนเอง เพื่อรอรับการประเมิน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ขอบเขตงานวิจัยที่เปิดรับให้นำเสนอ

ค่าลงทะเบียน

ผู้นำเสนอและผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนล่วงหน้าลงทะเบียนปกติ
ระดับนานาชาติ3,000 THB4,000 THB
ระดับชาติ2,500 THB3,000 THB
เข้าร่วมประชุม1,000 THB1,000 THB
นำเสนอแบบโปสเตอร์+1000 THB+1000 THB
ชำระเงินโดยการโอนค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีชื่อ "บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย" ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์ เลขที่ 437-0-57879-5 (กรุณาชำระค่าลงทะเบียนนำเสนอบทความ โดยผ่านทางบัญชีธนาคารเท่านั้น)

การส่งบทความ

บทความที่ส่งจะต้องมีความยาว 5-10 หน้ากระดาษ โดยให้ใช้รูปแบบการจัดวางองค์ประกอบตามมาตรฐานเอกสารงานประชุมวิชาการ CASNIC และกำหนดให้ส่งบทความเป็นไฟล์เอกสารจากโปรแกรม MS Word เท่านั้น ตัวอย่างรูปแบบการจัดวางองค์ประกอบของบทความสามารถดาวน์โหลดได้ ดังนี้

การส่งบทความสามารถทำได้โดยการส่งแบบออนไลน์ โดยเข้าสู่ระบบส่งบทความได้ที่ http://grad.cas.ac.th/submission ในกรณีที่ยังไม่มีรหัสผู้ใช้งานสำหรับการเข้าสู่ระบบ สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ http://grad.cas.ac.th/submission/signup.php

Call For Paper
Template
Submission

รายชื่อผู้นำเสนอ

รายชื่อผู้นำเสนอ เปิดดูรายชื่อผู้นำเสนอ (Click)