Welcome to CASNIC 2017


ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เรื่อง "The University of Everywhere: International Networking" จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ของนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัย จากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่สนใจของภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เปิดโอกาสให้นักวิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน นำผลงานวิจัยและความรู้ที่ได้จากการประชุมวิชาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมต่อไป รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้ตระหนักถึงพันธกิจสำคัญนี้ และได้กำหนดนโยบายในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งคุณภาพ (Quality First) โดยมียุทธศาสตร์ที่สำคัญคือ การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมีคุณค่าก่อให้เกิดการพัฒนา

ในการนี้วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในประเทศ 13 สถาบัน ต่างประเทศ 8 สถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวม 21 สถาบัน จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 5/2560 ขึ้นในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 นี้

โรงแรม&ที่พัก

Green Hotel & Resort Khon Kaen

The venue of conference's opening ceremony locates beside of the College of Asian Scholars.

AVANI Khon Kaen Hotel

2 kilometers far from or 5 minutes driving to the College of Asian Scholars.

Bakaam Boutique Resort

600 meters far from or 5 minutes walking to the College of Asian Scholars.

กำหนดการ

ช่วงเวลาลงทะเบียนและส่งบทความล่วงหน้า22 มิถุนายน 2560 - 15 กรกฎาคม 2560
ช่วงเวลาลงทะเบียนและส่งบทความปกติ16 กรกฎาคม 2560 - 15 สิงหาคม 2560 31 สิงหาคม 2560 10 กันยายน 2560  Extended!
วันแจ้งผลการพิจารณาแก้ไขบทความ20 สิงหาคม 2560 20 กันยายน 2560
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (แก้ไข) และต้นฉบับโปสเตอร์1 กันยายน 2560 25 กันยายน 2560
ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย6 ตุลาคม 2560

กำหนดการประชุมวิชาการ    วันที่ 6 เดือน ตุลาคม 2560

08.00 – 08.50 น. ลงทะเบียน ณ บริเวณโถงชั้น 2 ห้องประชุม Green Ballroom 1 โรงแรม Green Hotel & Resort (ข้างวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย)
08.50 – 09.00 น. ชมวีดิทัศน์แนะนำวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
09.00 - 09.30 น.
  • พิธีเปิด ณ โรงแรม Green Hotel & Resort
  • - ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย กล่าวรายงาน
  • - ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย กล่าวเปิดการประชุม
  • - มอบรางวัล Out Standing Awards และมอบโล่เจ้าภาพร่วม
9.30 - 10.00 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "The University of Everywhere : International Networking"
โดย Professor Lew Kwang - CHUL : Chair Professor and Dean of the office of the International Affairs, Shinhan University
10.00 - 11.40 น. Panel Discussion on a topic "Educational Development in Asia : Future perspective" by:
  1. Assoc.Prof.Dr.Tippaporn Mahasinpaisan : Director of Academic affairs, Panyapiwat Institute of Management
  2. Dr.Rebecca Dela Cruz Miranda : Dean of the School of Business Administration and Accountancy, Emilio Aguinaldo College, Philippines
  3. Prof.Dr.Chang-young Choi : Vice Dean of Academic Affairs, Department of International Languages, Shinhan University, Korea
  4. Dr.Sayan Phanoi : Director of Office of Secondary Education Service Area 25 (Khon Kaen)
  5. Asst. Prof. Dr.Artit Chutchaipolrut : Dean of Graduate School, College of Asian Scholars / moderator
  6. Mrs. Chirawan Chaivisith : Vice Dean of Faculty of Nursing, College of Asian Scholars / moderator
11.40 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม Green Hotel & Resort
13.00 – 16.00 น. การนำเสนอผลงานวิจัย แบบบรรยาย/และแบบโปสเตอร์ ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentations)
เวลาในการนำเสนองานวิจัย เรื่องละ 10 นาที ถาม-ตอบ 5 นาที รวม 15 นาที การมอบเกียรติบัตรจะมอบให้ผู้นำเสนอในห้องที่กำหนด
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentations)
ผู้นิพนธ์นำเสนอโปสเตอร์และตอบคำถามกรรมการและผู้สนใจเป็นเวลาเรื่องละ 15 นาที และจะมอบเกียรติบัตร หลังจากนำเสนอ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น1 ถึงชั้น 3 อาคารสำนักอธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
หมายเหตุ: ให้ผู้นำเสนอประจำตำแหน่ง ณ โปสเตอร์ของตนเอง เพื่อรอรับการประเมิน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ขอบเขตงานวิจัยที่เปิดรับให้นำเสนอ

Presentation Schedules

Mobile App.

Download และติดตั้งแอพผ่านมือถือ ใช้เพื่อดูกำหนดการ ค้นงานบทความ และมีระบบแผนที่นำทาง

Transportation

แผนที่การเดินรถประจำทาง เพื่อการเดินทางถึงวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ค่าลงทะเบียน

ผู้นำเสนอและผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนล่วงหน้าลงทะเบียนปกติ
ระดับนานาชาติ3,000 THB4,000 THB
ระดับชาติ2,500 THB3,000 THB
เข้าร่วมประชุม1,000 THB1,000 THB
นำเสนอแบบโปสเตอร์+1000 THB+1000 THB
ชำระเงินโดยการโอนค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีชื่อ "บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย" ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์ เลขที่ 437-0-57879-5 (กรุณาชำระค่าลงทะเบียนนำเสนอบทความ โดยผ่านทางบัญชีธนาคารเท่านั้น)

คณะกรรมการ